Kalender september 2020

image_pdfimage_print

Aan de ‘Zoekers naar Waarheid’

2de groep, dinsdag 15 september, 19.30u , kleine zaal (1e verdieping)

Hoofdstuk nr. 44 “Ontstaan van de Kosmos”. zie blz. 627 “Kosmogonie en theogonie”.   Na de pauze verder met de syllabus blz. 14 “Menselijke waarden”, Waarheid (meditatie voor de vrijwilligers om 18.45u tot 19.15u).

1ste groep, donderdag 24 september 19.30u, kleine zaal (1e verdieping)

Zelfde programma als dat van de 2de groep (geen meditatie). 

Aandacht, een nota voor de beginnelingen: er zijn in de lezingen veel begrippen en woorden die niet gebruikelijk zijn waardoor het soms moeilijk is om te volgen. Jullie krijgen de kans om op donderdag 24 september te komen om 18.30u als voorbereiding om de lezingen beter te kunnen volgen.  U krijgt dan enkele schema’s die beter inzicht geven.  

Geestelijke boodschap: wat is de toetssteen van de waarheid?

Een eerste vereiste is ‘universaliteit‘.  Werden zij onderwezen door al degenen die een lange training hadden gekregen in vele levens en bekleed waren met de kracht en de inzichten van de ware inwijdingen?  Heeft Boeddha hetzelfde gedachtengoed onderwezen als Krishna en Jezus?  Heeft Sankaracharya dezelfde esoterische leer onderwezen als Pythagoras en Empedocles?  Werden Zarathoestra en de Tibetaanse adepten uit dezelfde inwijdingskamer geboren als Appollonius van Thyana, Orpheus en Laotse?  Hebben niet Perzië en Griekenland, China, het oude Amerika en Babylonië, ontdaan van hun uiterlijk kleed, niet allen dezelfde boodschap ontvangen? 

Het is ongetwijfeld zo, want zulke patronen zijn op één weefgetouw geweven, ‘het tijdloze weefgetouw van de waarheid‘. Dit weefgetouw staat in het thuisland van de broederschap.  De schering ervan wordt gevormd door de aloude draden van inwijding die door het offer van de adepten op esoterische spanning wordt gehouden.  De inslag wordt eeuw na eeuw geweven terwijl elk land de lichtgevende draden van de esoterie en de mystiek verder spint in haar spirituele bijeenkomsten. Die oren heeft om te horen zal het begrijpen… en er de nodige consequenties uit trekken.

Met de groeten van de volgelingen van de Adepten.

Gabriel  Chantal  Fernand

Kalender juli 2020

image_pdfimage_print

Beste leerlingen op het pad: ‘ls de nacht het diepst dan schitteren de sterren het felst’ !!!

1.Vooreerst aandacht voor een wijziging. In de maand juli komt de 2de groep niet de 3de maar de 4de dinsdag van de maand samen. De dinsdag van de 3de week valt op de 21ste en niet iedereen was vrij.

2. Kleine zaal boven.
We komen nu voorlopig steeds samen in de ‘Kleine zaal’ boven. Alle nodige ontsmettingsfaciliteiten zijn voorhanden. Een mondmasker is op dit ogenblik verplicht.

3. Lesdata 2 groepen om 19.30u.
2de groep: dinsdag 28 juli (meditatie kan vooraf om 18.45 u)
1ste groep: donderdag 30 juli
Voor beide groepen zelfde onderwerpen. Hoofdstuk nr. 44, Reflecties A over: “Het ontstaan van de kosmos”, blz. 626 en verder. Na de pauze verder met de syllabus blz. 11 “Goddelijke intuïtie”.

4. Agape avond op woensdag 5 augustus om 19.15u.
Bespreking van de Bhagavad Gita aan de hand van projecties van Mansukh Patel.

5. Geestelijke boodschap: ‘de goddelijke intuïtie’.
Boeddhi (het tweede beginsel van bovenaf) staat voor de hoogste geestelijke idealen van de mens. Het ligt voorbij het abstracte denkvermogen (Hoger Manas) en is het beginsel van de goddelijke intuïtie.

Er is een groot verschil tussen intellect en intelligentie. Een intelligent mens begrijpt de hogere strekking van de kennis die hij destilleert tot wijsheid. ‘Viveka’, of onderscheidings- vermogen behoort tot deze wijsheid. Een genie op intellectueel vlak is niet perse geniaal op menselijk vlak. Intellectueel of artistiek talent maakt niet van iemand een goed mens. Een groot dichter kan een schurk zijn, een geleerde kan ongelukkig zijn, een kunstenaar kan zeer hooghartig zijn.

De intuïtie van ‘Boeddhi’ op het intellectuele vlak is geestelijke kennis, op het terrein van emotie is het geestelijke liefde en nog hoger als ‘bhakti’ is het liefde tot God. In de beleving vormt het een eenheid.

Tenslotte: leven op het “Spirituele Pad” krijgt men niet alleen door in intellectuele kennis, hoe groot ook, maar door goddelijke intuïtie en toepassing hiervan! Moge ‘de God van uw hart’ u helpen hierin.

Mystieke groeten

Gabriel Chantal Fernand

Kalender juni 2020

image_pdfimage_print

1. Bijeenkomsten, indien mogelijk …

Dinsdag 16 en donderdag 25 juni.

2. Agape meditatie: woensdag 5 augustus.

De bijeenkomsten gaan voorlopig allemaal door in de zaal boven waar meer ruimte is.

3. Nieuw item nr. 6 “Voices of infinity”

Zie website via link http://www.spiritueelpad.org/agape-avond/

4. Spirituele boodschap: Isis ontsluierd.

De hele orde in de natuur heeft – na veelvuldig verlies van haar kroon-juweel – toch een voortgaande beweging gekend naar een hoger bewustzijn.

Aan de werking van de schijnbaar blinde krachten ligt een plan ten grond-slag. Het evolutieproces met eindeloze aanpassingen, is een bewijs hiervan… “Het vreemde van de aarde”… In het grote mysterie van deze aarde zien we overeenkomst met ‘voorwerpen die achter het scherm zijn geplaatst’. Dit is gesymboliseerd door de toverlantaarn die de ‘Chinese schimmen’ projecteren. De werkelijke figuren blijven onzichtbaar. Onzichtbare handen trekken aan de touwtjes van de evolutie. Wij zijn de weerkaat singen achter het maya, de grote illusie.

De natuur komt in evenwicht, de schimmen tonen hun ware gelaat. De mens met zijn huidig bewustzijnsniveau moet medewerken aan de uitdrukking van dit karmisch patroon. Hoe lost maya zich op naar ware realiteit? Hoe zullen de schimmen verdwijnen? Hoe wordt Isis ontsluierd… en kan de Logos aan de horizon verschijnen?

Hartelijke groeten

Gabriel Chantal Fernand

Kalender april 2020

image_pdfimage_print

Bijeenkomsten april en mei 2020

Zoals u zeker weet zijn bijeenkomsten nog steeds niet toegelaten. De lezingen in de maand april (en mei?) kunnen dus ook niet doorgaan. Van zodra het wel kan, zullen we een periode het zaaltje boven gebruiken. Daar kunnen we ruimer uit elkaar zitten.

Weekend Villers-St. Gertrude van mei ’20 -> 13 mei tot zondag 16 mei ’21

Helaas ook dit kan niet doorgaan. We gaan het een jaar uitstellen.
Dit is dan van donderdag 13 mei tot zondag 16 mei 2021. Voor zover mogelijk behouden wij hetzelfde programma.

(U kunt uw voorschot terugkrijgen of in bewaring laten voor volgend jaar. Het was met de onzekere toestand niet mogelijk dit weekend te organiseren).

Spirituele boodschap

De huidige wereldsituatie dwingt ons door te dringen tot de kern van ons wezen als mens. Deze antropologisch vooropstelling – het centraal stellen van de uiteindelijke ultieme zingeving van de mens – is voor ons de vraag welke weg de mensheid als geheel verder moet bewandelen.

De exponentiële (gelijk een sneeuwbal) technologische ontwikkelingen (die uiteraard veel positieve aspecten hebben), de regelmatig opdoemende atomaire dreiging, de grootschalige onderontwikkelingen, de geestelijke armoede, de buitensporige consumptie, dit en nog vele andere fenomenen (er is nog steeds ergens oorlog), verplichten de hedendaagse mens zijn levenswijze in vraag te stellen. We moeten ons bezinnen over het mens-zijn, het mysterie dat we zelf zijn.

Laat ons ruimte scheppen voor een open en dynamisch mensbeeld op basis van een algemeen aanvaard eclectisch wereldbeeld. Daar wordt een ‘Geestelijke wereld’ voorgesteld vol Licht en Liefde. Om deze te bereiken moeten we steeds het vuur van eenheid in onze ziel aanwakkeren. Dan zal in de spiegel van onze ziel Gods Aangezicht verschijnen in elke mens die we ontmoeten en kunnen ons dan samen aan elkaar optrekken.

Oefeningen

Doe uw meditatieoefeningen, Pranayama en Nadi Sodana. Best elke dag twee maal, elk zeven keer. Dan zal de levens energie beter door u stromen, het synchroniseert beter de twee hersenhelften en schept mentale helderheid !

Een prachtige boodschap voor deze tijd

Er is een nieuw item (nr 4) – ‘Ons laatste toevluchtsoord” – via website: Agape Events – Agape Avonden via Agape projecties en opnames link
Wij wensen u veel steun in deze toch bijzondere tijd….en mediteer op deze en de hierboven beschreven boodschap met steeds diepere niveaus van betekenis…

Broederlijke groeten.

Gabriel Chantal Fernand

Kalender maart 2020

image_pdfimage_print

Op dinsdag 17 en donderdag 26 maart 2020 (1ste en 2de groep):

We gaan voor beide groepen verder met “Het ontstaan van de kosmos”. Na de pauze werken we verder met onze syllabus: “Intuïtie als ‘opstapje’ naar de monade.

Agape-bijeenkomst op woensdag 11 maart 2020 om 19u30: projecties in verband met de Bhagavad Gita.

Wees zeker 15′ voor de aanvang aanwezig zodat de meditatieve sfeer niet gestoord wordt. We komen samen in de ‘Kleine zaal’ boven. Verwittig bij voorziene afwezigheid ten laatste zaterdag 7 maart zodat er geen onnodige kosten worden gedaan voor de aankoop van boterkoeken. Verwittig indien je iemand meeneemt van buiten de groep, dit voor het aantal.

Een geestelijke boodschap voor elke mens: “Het mededogen van Arjuna”

De strijd van Arjuna moet gezien worden als het persoonlijk verhaal dat bij elke mens plaats vindt. Het is één van de machtigste metaforen van wat zich afspeelt in onze gedachten en gevoelens.

Krishna is het hogere Zelf in ons, terwijl Arjuna de gewone mens is zoals wij allen. In het leven zijn er duizenden obstakels. Door onderscheidings-
vermogen kunnen we ons realiseren dat de wijsheid in onszelf aanwezig is.

De Bhagavad Gita leert ons dat we te midden van pijn en moeilijkheden toch gelukkig kunnen zijn. De Vedische psychologie en psychotherapie zijn een remedie tegen het menselijk lijden.

Groeten vanuit het centrum waar Licht, Liefde en Kracht verblijft.

Gabriel Chantal Fernand

Kalender februari 2020

image_pdfimage_print

2de groep, dinsdag 18 februari 2020
1ste groep, donderdag 27 februari
2020

We gaan voor de twee groepen verder met nr. 44 Reflecties A. Na de pauze, praktische toepassingen aan de hand van de syllabus in dialoog met elkaar.

Agape avond, woensdag 11 maart 2020

Projecties in verband met de Bhagavad Gita.

Bezinningsweek-end Villers-St. Gertrude van 21 mei tot 24 mei 2020

Het hoofdthema is ‘Vrede‘. Er is een kruidenwandeling in Weris met biologe Veronique. John geeft een lezing over Gandhi, er is een Agape in verband met de Bhagavad Gita, elke dag Yoga-oefeningen, er zijn reeds 2 prachtige wandelingen voorbereid vanuit ons verblijf, enz… (Men kan nu reeds een voorschot van 50 euro betalen. U zult nog een mooie folder krijgen met een gedetailleerd programma.)

Geestelijke boodschap

Er zijn meer dingen tussen hemel en aarde dan waar je in je filosofie van droomde Horatius. Dit zijn de memorabele woorden van Hamlet als hij zich zorgen maakte over de geest van zijn vader, die zowel in het kasteel als in zijn eigen getroebleerde geest rondspookt. De woorden van Hamlet vormen een goede karakterisering van de ‘zoektocht van de filosofen’. Wat is er nu precies meer tussen ‘hemel en aarde’ dat niet terug te vinden is in de exacte wetenschap? Dit is het worstelen met het verleggen van de grenzen van het heersende denken. Het gaat over vragen waar mensen in het algemeen niet over eens zijn.
De recente doorbraken in de genetica, biotechnologie en de robotica tonen aan dat het on mogelijk is om te weten wat we moeten doen met dergelijke ontdekkingen als we niet weten welke opvatting we van onszelf als mens hebben. Het zijn vragen voor de filosofie, de wetenschap of de kunst kan daar niet op antwoorden. Wij moeten dus de grenzen van ons denken blijven verleggen, doorgaan met ‘dromen’ en onze plaats bepalen als ‘zelfbewust miertje‘ in dit ontzaglijk universum.

Groeten vanuit ons melkwegstelsel,

Gabriel Chantal Fernand

Kalender januari 2020

image_pdfimage_print

Groep 2: dinsdag 21 januari 2020
Groep 1: donderdag 30 januari 2020

  • Vooreerst een zalig en gelukkig nieuwjaar 2020! Vooral steeds meer spiritueel inzicht, groei van zelfbewustzijn en toepassing in het dagelijks leven. De besprekingen aan de hand van onze nieuwe syllabus kunnen ons daar sterk in helpen
  • Na bezinning en overleg hebben we besloten “De Stanza’s” nr. 44 (die we nog bespraken in de 1ste groep), voorlopig terzijde te leggen. We gaan nu voor de 2 groepen “Reflecties A” geven op deze Stanza’s; “Het ontstaan van de kosmos”. Na de pauze wordt telkens verder gewerkt met de syllabus in gezamenlijk gesprek. De bespreking van de “reflecties” vóór de pauze kunnen zich ook goed lenen voor een dialoog.

Agape-avond: woensdag 11 maart 2020: projecties ivm de Bhagavad Gita

Geestelijke boodschap


Niet alle bomen hebben een mooie en rechte stam.
Neen! Iedere boom heeft zijn eigen pijn, zijn eigen worsteling.
Iedere boom is wel ergens krom en knoestig:
verwrongen door de omstandigheden.

Een boom groeit niet zonder pijn en lijden,
maar hij groeit uit tot volle glorie,
omdat hij zijn pijn aanvaard heeft en
het hele proces zijn loop heeft
laten hebben….zonder het te ontkennen.

Groeten van uit het bos tussen de bomen…..

Gabriel Chantal Fernand

Kalender november 2019

image_pdfimage_print

2de groep dinsdag 19 november 2019
Hoofdstuk 10: “De mens beheerst zijn evolutie.” Verder blz. 541, Par. 9.6.1. “Hoe verhoudt Krishna zich tot het Absolute”? En: “Is een relatie van liefde mogelijk tot het Absolute?”
Na de pauze is er een groepsgesprek met moderator. Daar de syllabus reeds klaar is beginnen we nu met het 1ste hoofdstuk: “Meditatie en pranayama in de praktijk”.

1st groep donderdag 28 november 2019
Hoofdstuk 44, “Het ontstaan van de kosmos”. We gaan verder blz. 575: “De betekenis van een manvantara”. Na de pauze is er groepsgesprek over meditatie met de syllabus als handleiding.

Kerstfeest voor de twee groepen, woensdag 4 december 2019
Er zullen beelden geprojecteerd worden in verband met de Bhagavad Gita voor bespreking van Mansukh Patel. Onderwerp: “Licht en duisternis”.

In de pauze is er een Agape-maaltijd met brood, kaas en soep. Vooraf tijdig verwittigen als men niet komt om onnodige onkosten te vermijden. Deze aankondiging wordt niet meer herhaald!

Geestelijke boodschap: Evolutie van het Bewustzijn

Het hart en het brein moeten worden verlicht. De gehele gang van uw evolutie heeft er u toegebracht waar u nu bent. Dit is geen ijdele droom of een hersenschim maar een voldongen feit. Elke mens kan alleen voor zichzelf hiervan overtuigd geraken. Streef er dus naar, steeds meer het hersenbewustzijn op te wekken naar het zielenbewustzijn. Dit kan door het beheersen van het kama en het ontwikkelen van het hoger manas (uit de syllabus blz.43, punt 1 en 3).

Spirituele groeten – Gabriel Chantal Fernand

Kalender september 2019

image_pdfimage_print

2de groep dinsdag 17 september 2019
Hoofdstuk 10: “De mens beheerst zijn evolutie”. We gaan verder op blz. 539 par. 9.5. “Kleinere Avatars”, verder “Krishna als model van een Avatar”, “Hoe verhoudt Krishna zich tot het Absolute”, enz. Na de pauze is er een samenspraak over praktische toepassingen in het dagelijkse leven.

1ste groep donderdag 26 september 2019
Hoofdstuk 44: “De Stanza’s: het ontstaan van de kosmos”. We gaan verder blz. 574, “De uitzetting van het goddelijke”. Na de pauze is er een samenspraak over praktische toepassingen in het dagelijkse leven.

Dinsdag 22 oktober 2019: “Agape meditatie” (voor de twee groepen samen).
Onderwerp: “Nabije- Dood-Ervaring” (NDE), met een Agape-maaltijd met boterkoeken.

Donderdag 12 december 2019: “Kerstfeest” (voor de twee groepen samen).
Met spirituele gesprekken en originele verrassingen, we eten samen een Agape avondmaaltijd. Wees je bewust dat je niet alleen aanwezig bent voor jezelf, maar ook heel bijzonder om de de anderen te steunen.

Geestelijke boodschap:
Vanaf het begin in de geschiedenis waren wij onsterfelijke wezens, maar we wisten het niet. Later kregen wij de intuïtieve en spirituele overtuiging dat we onsterfelijk zijn. Het moderne rationalisme wou ons dit afnemen. Echter, met de geloofwaardigheid van de wetenschap zal verder onderzoek naar de Nabije-Dood-Ervaring (NDE), ons de zekerheid geven van ‘onsterfelijk bewust zijn‘. Dit is het vaste besluit die de deskundigen ter zake vooropstellen.


Zou dit niet een inspiratie en een stimulans kunnen zijn voor positieve waarden en verantwoordelijk gedrag? Wij weten immers dat ons individueel bewustzijn een eenheid vormt met het ‘Kosmisch Bewustzijn’, waartoe alle zelfbewuste wezens behoren.

Spirituele groeten, Gabriel – Chantal – Fernand

Kalender augustus 2019

image_pdfimage_print

2de groep dinsdag 20 augustus 2019:
Hoofdstuk 10: “De mens beheerst zijn evolutie”. We gaan verder op blz. 536 Par. 9: “De leer van de Avatars”.

1st groep donderdag 29 augustus 2019
Daar de vorige bijeenkomst werd afgeschaft nemen wij de aankondiging van vorige maand over, hoofdstuk 44, blz. 513, nr. 7

Geestelijke boodschap
Een mens moet dat punt hebben bereikt waar hij zichzelf slechts ziet als één uit de grote menigte die leven, één van de zandkorrels heen en weer gespoeld door de zee van het deinend bestaan. Iedere zandkorrel op de bodem van de oceaan wordt beurtelings op het strand gespoeld en komt voor een ogenblik in de zon te liggen. Zo gaat het ook met de mensen, ze worden heen en weer gedreven door een grote kracht, en een ieder merkt op zijn beurt dat ook hij door de zon wordt beschenen.


Wanneer de mens aldus zijn eigen leven kan zien als deel van het geheel, zal hij niet meer worstelen om iets voor zichzelf te verkrijgen. Dit is het opgeven van persoonlijke rechten. De gewone mens verwacht niet een gelijk aandeel in het geluk te krijgen als de rest van de wereld, maar wil op sommige punten, die hem ter harte gaan, er beter aan toe zijn dan de anderen. De leerling verwacht dit niet. Daarom zal hij, ook al is hij zoals Epictetus een geketende slaaf, er geen woord over zeggen. Hij weet dat het karmisch levenswiel onophoudelijk wentelt.
( Uit “Licht op het Pad”, door Mabel Collins )

Spirituele groeten,

Gabriel, Chantal & Fernand.