image_pdfimage_print

Kalender maand november 2019

2de groep dinsdag 19 november 2019
Hoofdstuk 10: “De mens beheerst zijn evolutie.” Verder blz. 541, Par. 9.6.1. “Hoe verhoudt Krishna zich tot het Absolute”? En: “Is een relatie van liefde mogelijk tot het Absolute?”
Na de pauze is er een groepsgesprek met moderator. Daar de syllabus reeds klaar is beginnen we nu met het 1ste hoofdstuk: “Meditatie en pranayama in de praktijk”.

1st groep donderdag 28 november 2019
Hoofdstuk 44, “Het ontstaan van de kosmos”. We gaan verder blz. 575: “De betekenis van een manvantara”. Na de pauze is er groepsgesprek over meditatie met de syllabus als handleiding.

Kerstfeest voor de twee groepen, woensdag 4 december 2019
Er zullen beelden geprojecteerd worden in verband met de Bhagavad Gita voor bespreking van Mansukh Patel. Onderwerp: “Licht en duisternis”.

In de pauze is er een Agape-maaltijd met brood, kaas en soep. Vooraf tijdig verwittigen als men niet komt om onnodige onkosten te vermijden. Deze aankondiging wordt niet meer herhaald!

Geestelijke boodschap: Evolutie van het Bewustzijn

Het hart en het brein moeten worden verlicht. De gehele gang van uw evolutie heeft er u toegebracht waar u nu bent. Dit is geen ijdele droom of een hersenschim maar een voldongen feit. Elke mens kan alleen voor zichzelf hiervan overtuigd geraken. Streef er dus naar, steeds meer het hersenbewustzijn op te wekken naar het zielenbewustzijn. Dit kan door het beheersen van het kama en het ontwikkelen van het hoger manas (uit de syllabus blz.43, punt 1 en 3).

Spirituele groeten – Gabriel Chantal Fernand

Kalender september 2019

2de groep dinsdag 17 september 2019
Hoofdstuk 10: “De mens beheerst zijn evolutie”. We gaan verder op blz. 539 par. 9.5. “Kleinere Avatars”, verder “Krishna als model van een Avatar”, “Hoe verhoudt Krishna zich tot het Absolute”, enz. Na de pauze is er een samenspraak over praktische toepassingen in het dagelijkse leven.

1ste groep donderdag 26 september 2019
Hoofdstuk 44: “De Stanza’s: het ontstaan van de kosmos”. We gaan verder blz. 574, “De uitzetting van het goddelijke”. Na de pauze is er een samenspraak over praktische toepassingen in het dagelijkse leven.

Dinsdag 22 oktober 2019: “Agape meditatie” (voor de twee groepen samen).
Onderwerp: “Nabije- Dood-Ervaring” (NDE), met een Agape-maaltijd met boterkoeken.

Donderdag 12 december 2019: “Kerstfeest” (voor de twee groepen samen).
Met spirituele gesprekken en originele verrassingen, we eten samen een Agape avondmaaltijd. Wees je bewust dat je niet alleen aanwezig bent voor jezelf, maar ook heel bijzonder om de de anderen te steunen.

Geestelijke boodschap:
Vanaf het begin in de geschiedenis waren wij onsterfelijke wezens, maar we wisten het niet. Later kregen wij de intuïtieve en spirituele overtuiging dat we onsterfelijk zijn. Het moderne rationalisme wou ons dit afnemen. Echter, met de geloofwaardigheid van de wetenschap zal verder onderzoek naar de Nabije-Dood-Ervaring (NDE), ons de zekerheid geven van ‘onsterfelijk bewust zijn‘. Dit is het vaste besluit die de deskundigen ter zake vooropstellen.


Zou dit niet een inspiratie en een stimulans kunnen zijn voor positieve waarden en verantwoordelijk gedrag? Wij weten immers dat ons individueel bewustzijn een eenheid vormt met het ‘Kosmisch Bewustzijn’, waartoe alle zelfbewuste wezens behoren.

Spirituele groeten, Gabriel – Chantal – Fernand

Kalender september 2018

1st groep: donderdag 27 september 2018 om 19u30
In voorbereiding op “De Geheime Leer”, gaan wij verder met de “Algemene Inleiding”, blz. 552 bovenaan, o. a. het zich bewust worden van het levensmysterie. Verder: de kleinheid en grootheid van de mens, de mens als een miertje in het universum, de materialistische en nihilistische visie. Is de mens maar een geëvolueerd dier? Vergeet uw teksten niet.

2de groep: dinsdag 18 september 2018 om 19u30 (half uur meditatie start om 18u45).
Vooreerst nog kort een paar laatste gedachten over karma van het 2de hoofdstuk, blz. 249 en 250. Verder het begin van hoofdstuk 10, “ Het doelbewuste pad of het pad van de zwerver”. Neem de tekst mee die je reeds kreeg.

Agape drum-avond: dinsdag 2 oktober 2018 (kleine zaal boven). Bij de volgende bijeenkomst krijgt u nog een geschreven tekst met meer uitleg hierover. In het esoterische gedachtengoed wordt vooropgesteld dat geluidstrillingen invloed hebben op onze fijnstoffelijke lichamen, zoals o.a. op buddhi en manas.

Agape meditatie bijeenkomsten: woensdag 21 november 2018 (kleine zaal boven) Agape 10: ‘Universele Broederschap

Dinsdag 18 december: kerstfeest (de twee groepen samen)

Geestelijke boodschap
De theosofie is gebaseerd op de universele wijsheidstraditie van de mensheid. Zij biedt ons tijdloze beginselen aan die het intuïtieve begrip stimuleren en licht werpen op elk vraagstuk. De beginselen vormen hulpmiddelen waarmee wij de waarheid in onszelf kunnen ontdekken en de mysteries van de natuur kunnen ontsluieren. Het moedigt aan
tot altruïsme en mededogen voor alle wezens.

Aanroeping
Leid mij uit het onwerkelijke naar het werkelijke
Leid mij uit de duisternis naar het licht
Leid mij uit de dood naar onsterfelijkheid
(Upanishad 1.3.28)

Hartelijke groeten aan iedereen en moed op het ‘Spirituele Pad’.

Gabriel Fernand Chantal

Kalender juli 2018

1st groep: donderdag 26 juli 2018 om 19u30
Zie blz 538, Par. 9.4. “Samenvatting van wat een Avatar is.”
2de groep: dinsdag 3 juli 2018 om 19u30 (half uur meditatie start om 18u45).
Dit is de eerste in plaats van de derde dinsdag!
2 de hoofdstuk, blz 243 “Het proces van karma.”
Agape-bijeenkomsten (in het zaaltje boven – telkens om 19.15u, begin 19.30u.)
Dinsdag 10 juli: compilatie van de vorige thema’s + enkele nieuwe meditatiegedachten.
Dinsdag 2 oktober: drumavond (in de pauze soep met brood en kaas)
Woensdag 21 november: Agape 10Universele Broederschap

Dinsdag 18 december: kerstfeest (de twee groepen samen – kleine zaal boven)

Prettige verlofdagen.

Gabriel Fernand Chantal

Kalender juni 2018

1st groep: DINSDAG 26 juni 2018 om 19u30
Zie blz. 537, Par. 9.3 en verder, ‘Een Avatar is een bijzondere incarnatie’ , ‘Krishna als model’ en mogelijke toewijding aan de Avatar’.
2de groep: dinsdag 19 juni 2018 om 19u30 (half uur meditatie start om 18u45).
We beginnen met een nieuw hoofdstuk in verband met het evenwicht en het herstel van het wereldkarma.
Aandacht voor de tweede groep!! In de maand juli zal de bijeenkomst in plaats van de derde dinsdag de eerste dinsdag doorgaan, dit is de 3 juli. Dit gebeurt om organisatorische redenen.
Agape-bijeenkomsten
Dinsdag 10 juli: compilatie van de vorige thema’s + enkele nieuwe meditatiegedachten.
Woensdag 21 november: Agape 10 ‘Universele Broederschap

Dinsdag 18 december: kerstfeest (de twee groepen samen – kleine zaal boven)

Spirituele boodschap: ‘De Spirituele Mens’.
De spirituele mens ontdekt dat achter de subjectieve en objectieve verschijnselen een wezenlijk geestelijk motief ligt. Dit is het voorwerp van aandacht voor hem. Hij is een mens die in de wereld leeft, maar is tot het besef gekomen dat achter alle omstandigheden een oorzaak ligt. Deze oorzakelijke eenheid wordt het doel van zijn zoeken. Daar vindt hij het mysterie dat achter de stoffelijke werkelijkheid ligt. Al het uiterlijke is slechts een sluier van het mysterie. De ‘Hogere Triade’ is de poort naar dit mysterie.
Deze sleutel wordt in de handen gelegd van hen die er naar zoeken en als zodanig leven dat ze de ‘Poort’ vinden. Nadat ze zich aldus een weg gebaand hebben door het veelvoudig levensweb, zullen ze zichzelf herkennen als het Atma, holistisch deel van paramatma, een vonk van de Grot Vlam. Eens voorbij de Poort worden ze bewust één met deze Vlam.

Hartelijke groeten en tot binnenkort

Gabriel Fernand Chantal

Kalender mei 2018

1st groep: donderdag 24 mei 2018 om 19u30
Zie blz. 534 onderaan in verband met het Nirvana.
2de groep: dinsdag 15 mei 2018 om 19u30 (half uur meditatie start om 18u45).
Zie blz. 231 onderaan, tekst uit “De Geheime Leer”, “De manvantarische impuls”.
Agape-bijeenkomsten
Woensdag 11 juli: compilatie van de vorige thema’s
Woensdag 14 november: Agape 10 ‘Universele Broederschap

Dinsdag 18 december: kerstfeest (de twee groepen samen)

Waarheid, Goedheid en Schoonheid
Deze tekst is een aansluiting met die van vorige maal, vooral met de idee van een “Archetypisch oerbeeld” dat in de monade van de mens is meegegeven. Leven vanuit het archetypisch oerbeeld in de objectieve vorm, vanaf het allereenvoudigste tot het meest gecompliceerde toe, ontplooit de monade volgens een vooraf potentieel gegeven schema. Het toont daarin toch een aspect van individueel bewustzijn. Hierdoor is het niet gebonden aan een star en onwrikbaar model. Het kan dus de levensvormen voortbrengen die een eigen stempel dragen en een vrije expressie zijn van de eigen individualiteit. In dit eigen karakteristiek temperament, kan de monade zich dus ontplooien in spontaniteit en openheid welke haar daden kenmerkt. Hierin hebben Waarheid, Goedheid en Schoonheid hun eigen echte basis. Wij erkennen hierin de fundamentele eenheid van het menselijke Atma met Paramatma.

Hartelijke groeten en tot op de bijeenkomsten.

Gabriel Fernand Chantal

 

Kalender april 2018

1st groep: donderdag 26 april 2018 om 19u30
Voorbereidende stadia tot de inwijdingen, blz. 529, par. 7.1.
2de groep: dinsdag 17 april 2018 om 19u30 (half uur meditatie start om 18u45).
Vooreerst bespreken we de ‘individualiteit’ en ‘integratie’, als vervolg van vorige maand. Verder blz. 227, Par. 3: De dageraad van manifestatie en ‘Een laya centrum’, blz.235 par. 10.
Bibliotheek: vanaf nu kunt u opnieuw boeken uitlenen.

Het licht achter de schaduw
Elk verschijnsel, elk aspect in het leven heeft een diepe betekenis voor ons. Wij beseffen dat wij hiervan maar heel weinig kunnen begrijpen.Dit is wat Plato o.a. bedoelde met de allegorie van de grotbewoners, die de schaduwen beschouwden als echt. Elk gebeuren is maar een schim van iets dat veel reëler is. Het is als de grijze schaduw van een intens stralende en levende werkelijkheid. Pas bij zuivere beschouwing opent zich het wezen der dingen. In al wat leeft en in alle gebeurtenissen is er iets als het archetypisch oerbeeld van volmaaktheid, schoonheid en waarheid die er de diepe kern van is.

Ontsnap uit de grot en aanschouw de echte werkelijkheid. Wacht niet tot op uw sterfbed.

Hartelijke groeten en tot binnenkort.

Gabriel Fernand Chantal

 

 

Kalender maart 2018

Agape bijeenkomst: woensdag 14 maart 2018 (twee groepen samen)
Er zullen opnieuw mooie ‘meditatiegedachten’ naar voor gebracht worden. Het onderwerp is “reïncarnatie en karma”, een centraal idee van het theosofisch gedachtengoed. Er is een kleine maaltijd aan verbonden. Zij die niet komen verwittigen voor de goede gang der zaken. Hoe meer zielen hoe meer vreugde. De Agape bevordert, zoals in de Oudheid, onze broederschap.

1ste groep: donderdag 29 maart 2018
Voorbereidende stadia tot de inwijdingen, blz. 529, par. 7.1. Op vraag van sommigen zal steeds meer belang gehecht worden aan vraagstelling en dialoog. Men kan uiteraard ook altijd zijn oordeel geven over bepaalde spirituele onderwerpen. Dit is ook zo voor de 2e groep .

2de groep: dinsdag 20 maart 2018
Hoofdstuk : “De Geheime Leer”, ‘Voortdurende vernieuwing’. Verloop van de Kosmische Ideatie, blz. 231, onderaan. Opmerking voor de 2de groep. Bij de e-mail van januari staat dinsdag 10 april als bijeenkomst. Dit is echter fout. Het is dinsdag 17 april. U krijgt echter nog de gebruikelijke maandelijkse informatie.

Licht op het spirituele Pad.
De grote moeilijke zege: het overwinnen van de gehechtheden is een werk van eeuwen. Als u het begin van de weg hebt gevonden, zal de ‘Ster van uw Ziel’ haar licht doen schijnen. Vraag aan de Meesters naar de geheimen die zij voor u bewaren. Het beheersen van uw uiterlijke zintuigen, zal u het recht geven dit te vragen. Vraag dan naar het meest innerlijke, het ene uiteindelijke geheim: het bereiken van verlichting. Wanneer de tijd is gekomen om dit te leren, bevindt de mens zich op de drempel om meer dan een mens
te worden, nl een Dhyan-Chohan, een ‘Engel van het Licht’.
(Een vrije vertolking uit: “Licht op het Pad” van Mabel Collins)

Broederlijke groeten,

Gabriel, Fernand & Chantal

Kalender februari 2018

Aandacht: daar de maand februari korter is zijn de bijeenkomsten
de 2de en 3de week van de maand. Let dus op de data!!

1ste groep: donderdag 22 februari – om 19u30
Hoofdstuk 10 blz. 527 Par. 6 “Wie is een Boeddha? Aandacht: vanaf nu gaan de lezingen voor de 1ste groep ook door in het wit lokaaltje beneden.

2de groep: dinsdag 13 februari – om 19u30 (half uur meditatie start om 18u45).
Inleiding op “De Geheime Leer”. Discipline gaat aan de mysteriën vooraf.
blz. 218

Intelligentie en universum
Er is een grenzeloze uitgestrektheid die niet begrensd wordt door het menselijk denken. Zo is er ook een grenzeloze wijsheid of ‘Al Intelligentie’ die elk begrip te boven gaat. Men kan het omschrijven als ‘Oorspronkelijke Wijsheid’ of ‘Oer intelligentie’. Dit is de universele verspreide essentie’.  In “De Geheime Leer” wordt het woord ‘ideatie’ gebruikt. Dit heeft als betekenis , dat de oorsprong van de ideeën of de bron van intelligentie wordt overgebracht naar een gemanifesteerde werkelijkheid.

Wij wensen U allen volharding op het “Spirituele Pad”.

Gabriel Fernand Chantal

Kalender januari – juni 2018

NIEUWJAARSWENSEN

Onze lichaamsgezondheid, die ons met nieuwjaar steeds wordt toegewenst, hebben we niet in de hand. Een geestelijk- spirituele gezondheid wel. De ziel of monade is voort-gekomen uit de Universele Ziel. Zij kan – nu ze mens is -, bewust verder evolueren. Ze heeft reeds haar individualiteit verkregen en kan alleen verder evolueren door zelf bedachte en zelf volbrachte handelingen. Zo kan ze opstijgen naar het niveau van een Dhyan – Chohan. De esoterische wijsbegeerte erkent geen voorrechten of bijzondere spirituele gaven in de mens. Alleen die welke zijn eigen individualiteit verworven heeft door persoonlijke inspanning en verdienste schenken hem spirituele vooruitgang op weg naar bevrijding. Wij wensen u allen en elk aan elkaar spirituele vooruitgang in dit nieuwe jaar op ons spiritueel pad.

ACTIVITEITEN
Woensdag 10 januari: Agape bijeenkomst voor de twee groepen samen.
Een compilatie van alle vorige meditatiemomenten. Er is het verhaal van ons spiritueel pad aan verbonden. Voor hen die meestal niet komen is dit wellicht het moment het eens mee te maken. Er is een receptie en kleine maaltijd aan verbonden. Verwittigen voor hen die meestal niet komen.

1ste groep: don. 25 januari 2018
Verder met hoofdstuk 10 blz. 522, par. 2.5 “Iedereen kiest zijn eigen pad”.

2de groep: dinsdag 16 januari 2018
Verder met “Inleiding op de Geheime Leer”, blz. 215 nr. 4 “Vereisten voor het Chelaschap.”

DATA die reeds vaststaan voor 2018

1ste groep groep
donderdagen: 25/01, 22/02, 29/03, 26/04, 24/05 en 28/06

2de groep
dinsdagen: 16/01, 13/02, 20/03, 10/04, 15/05 en 19/06

‘Agape’ meditatie bijeenkomsten (groep 1 en 2)
woensdagen: 10/01, 14/03 en 11/07

Weekend ‘Villers St. Gertrude’ van vrijdag 1 tot zondag 3 juni.

Nogmaals de beste wensen voor 2018 met volharding op het ‘Spiritueel Pad !

Gabriel, Fernand en Chantal.