Les Inhoud

Spread the love
image_pdfimage_print

De lessen zijn met een vooropgezette bedoeling in DRIE DELEN onderverdeeld:

  1. In het eerste deel geven wij een algemene voorbereiding op het esoterische denken. Zo hebben wij een les of hoofdstuk over reïncarnatie en één over karma. De gedachte over ethiek die steeds moet samengaan met spiritualiteit is verwerkt in “Menselijke waarden en spiritualiteit, een tweeling”. (dit hoofdstuk is hier opgenomen onder “Lessen”.) In het eerste deel zijn ongeveer 130 bladzijden in een 20 tal hoofdstukken.
  2. Het tweede deel is een voorbereiding op “De Geheime Leer” van Blavatsky. Zo leggen wij o.a. uit hoe Blavatsky aan die wijsheid kwam. Er is een hoofdstuk over “De zevenvoudige mens in zijn evolutie”, Over “De levensrijken”, enz…
  3. Het derde deel gaat over “De Geheime Leer” zelf. Zo hebben we een hoofdstuk over “De Leer van hiërarchieën”, “De Leer van de Zelfontplooiing”, enz… In dit deel zijn reeds dertien hoofdstukken met ongeveer 340 bladzijden.

 

Voornaamste DENKBEELDEN (15) van de theosofische filosofie (Uit “Een weg tot zelfontdekking” van Iqbal Taimni)

1) Het gemanifesteerde universum is geworteld in een eeuwig, grenzeloos, onveranderlijk, eeuwig-ongemanifesteerd Beginsel dat men het Absolute, of de uiteindelijke Werkelijkheid noemt. Dit beginsel gaat het menselijk vermogen te boven.

2) Bewustzijn en kracht, ofwel Geest en materie, zijn niet twee onafhankelijke werkelijkheden maar twee polaire aspecten van het Absolute. Het zijn de eerste producten van differentiatie en de basis van manifestatie.

3) Uit het Absolute komen al de ontelbare heelallen voort die verschijnen en weer verdwijnen in een eindeloze cyclus van manvantaras en pralayas, dit is manifestatie en rust.

4) De talloze zonnestelsels die deel uitmaken van het gemanifesteerde universum zijn uitdrukkingen van deze uiteindelijke Werkelijkheid. Ieder zonnestelsel vormt een zelfstandige eenheid en blijft toch geworteld in de eeuwig ongemanifesteerde Werkelijkheid.

5) Elk zonnestelsel is een volmaakt geordend mechanisme dat niet alleen bestuurd wordt door onveranderlijke natuurwetten maar de manifestatie is van een transcendente Intelligentie, die men een God of Logos noemt.

6) De fysieke zon en de ermee verbonden planeten zijn het meest uiterlijke of het meest verdichte deel van het zonnestelsel. Er zijn verscheidene onzichtbare werelden die bestaan uit steeds fijnere materie die de fysieke wereld doordringen.

7) Het zonnestelsel als geheel met zijn zichtbare en onzichtbare planeten is een reusachtig toneel van evolutie waarop het leven in zijn diverse stadia en ontelbare vormen evolueert tot steeds grotere volmaaktheid.

8) Dit hele verbazingwekkende proces vindt plaats volgens een bepaald Plan in het goddelijk bewustzijn dat geregeld en geleid wordt door allerlei hiërarchieën van wezens in verschillende stadia van evolutie.

9) De evolutie van de mensheid op onze Aarde wordt geleid door een voor ons niet zichtbare hiërarchie bestaande uit wezens die het niveau van de mens zijn overstegen. Zij hebben in zichzelf transcendente vermogens en eigenschappen ontplooid waarvan wij ons in ons huidige stadium geen idee kunnen vormen. Zij staan voortdurend in nauw contact met elkaar en met wereldse aangelegenheden, die ze met volmaakte kundigheid en wijsheid leiden volgens het goddelijk Plan.

10) Het leven evolueert geleidelijk van het ene stadium naar het andere via het mineralen-, planten-, dieren-, en mensenrijk. De evolutie zet zich voort, zelfs nadat de volmaaktheid van het menselijk stadium is bereikt.

11) Ieder wezen is in wezen goddelijk, met binnenin zich de kiem van hoedanigheden en vermogens die wij associëren met goddelijkheid en die langzamerhand tot ontplooiing worden gebracht. Dit leidt tot een steeds toenemende volmaaktheid en een verruiming van bewustzijn die geen grenzen kent.

12) De ontplooiing van deze latente hoedanigheden en vermogens wordt teweeggebracht door het proces van reïncarnatie, waarbij de ziel steeds weer incarneert in verschillende landen en onder verschillende omstandigheden om allerlei ervaringen op te doen. Daarna zal men telkens perioden van rust doorbrengen in de boven fysieke gebieden om al die ervaringen te verwerken.

13) Niet alleen de fysieke maar ook andere aspecten van het menselijk leven worden bestuurd door natuurwetten die werkzaam zijn op hun eigen terrein. Deze allesomvattende wet van oorzaak en gevolg, die algemeen bekend staat als ‘karma’, maakt de mens tot meester van zijn lot en schenker van eigen geluk of eigen ellende.

14) Zoals de evolutie van de vormen in het planten- en dierenrijk versneld kan worden door gebruikmaking van biologische wetten, zo kan ook de evolutie van de mens enorm worden versneld door toepassing van mentale en spirituele wetten die in hun eigen gebieden werkzaam zijn.

15) De wetenschap van zelfrealisatie is gebaseerd op de toepassing van deze natuurwetten in hun totaliteit. De menselijke evolutie is daarom even zeker en betrouwbaar in het voortbrengen van duidelijke resultaten als de wetten die op het fysieke gebied werken. Ze zijn even betrouwbaar als op het terrein van de moderne wetenschap.