image_pdfimage_print

Kalender maart 2020

Op dinsdag 17 en donderdag 26 maart 2020 (1ste en 2de groep):

We gaan voor beide groepen verder met “Het ontstaan van de kosmos”. Na de pauze werken we verder met onze syllabus: “Intuïtie als ‘opstapje’ naar de monade.

Agape-bijeenkomst op woensdag 11 maart 2020 om 19u30: projecties in verband met de Bhagavad Gita.

Wees zeker 15′ voor de aanvang aanwezig zodat de meditatieve sfeer niet gestoord wordt. We komen samen in de ‘Kleine zaal’ boven. Verwittig bij voorziene afwezigheid ten laatste zaterdag 7 maart zodat er geen onnodige kosten worden gedaan voor de aankoop van boterkoeken. Verwittig indien je iemand meeneemt van buiten de groep, dit voor het aantal.

Een geestelijke boodschap voor elke mens: “Het mededogen van Arjuna”

De strijd van Arjuna moet gezien worden als het persoonlijk verhaal dat bij elke mens plaats vindt. Het is één van de machtigste metaforen van wat zich afspeelt in onze gedachten en gevoelens.

Krishna is het hogere Zelf in ons, terwijl Arjuna de gewone mens is zoals wij allen. In het leven zijn er duizenden obstakels. Door onderscheidings-
vermogen kunnen we ons realiseren dat de wijsheid in onszelf aanwezig is.

De Bhagavad Gita leert ons dat we te midden van pijn en moeilijkheden toch gelukkig kunnen zijn. De Vedische psychologie en psychotherapie zijn een remedie tegen het menselijk lijden.

Groeten vanuit het centrum waar Licht, Liefde en Kracht verblijft.

Gabriel Chantal Fernand

Kalender februari 2020

2de groep, dinsdag 18 februari 2020
1ste groep, donderdag 27 februari
2020

We gaan voor de twee groepen verder met nr. 44 Reflecties A. Na de pauze, praktische toepassingen aan de hand van de syllabus in dialoog met elkaar.

Agape avond, woensdag 11 maart 2020

Projecties in verband met de Bhagavad Gita.

Bezinningsweek-end Villers-St. Gertrude van 21 mei tot 24 mei 2020

Het hoofdthema is ‘Vrede‘. Er is een kruidenwandeling in Weris met biologe Veronique. John geeft een lezing over Gandhi, er is een Agape in verband met de Bhagavad Gita, elke dag Yoga-oefeningen, er zijn reeds 2 prachtige wandelingen voorbereid vanuit ons verblijf, enz… (Men kan nu reeds een voorschot van 50 euro betalen. U zult nog een mooie folder krijgen met een gedetailleerd programma.)

Geestelijke boodschap

Er zijn meer dingen tussen hemel en aarde dan waar je in je filosofie van droomde Horatius. Dit zijn de memorabele woorden van Hamlet als hij zich zorgen maakte over de geest van zijn vader, die zowel in het kasteel als in zijn eigen getroebleerde geest rondspookt. De woorden van Hamlet vormen een goede karakterisering van de ‘zoektocht van de filosofen’. Wat is er nu precies meer tussen ‘hemel en aarde’ dat niet terug te vinden is in de exacte wetenschap? Dit is het worstelen met het verleggen van de grenzen van het heersende denken. Het gaat over vragen waar mensen in het algemeen niet over eens zijn.
De recente doorbraken in de genetica, biotechnologie en de robotica tonen aan dat het on mogelijk is om te weten wat we moeten doen met dergelijke ontdekkingen als we niet weten welke opvatting we van onszelf als mens hebben. Het zijn vragen voor de filosofie, de wetenschap of de kunst kan daar niet op antwoorden. Wij moeten dus de grenzen van ons denken blijven verleggen, doorgaan met ‘dromen’ en onze plaats bepalen als ‘zelfbewust miertje‘ in dit ontzaglijk universum.

Groeten vanuit ons melkwegstelsel,

Gabriel Chantal Fernand

Kalender november 2019

2de groep dinsdag 19 november 2019
Hoofdstuk 10: “De mens beheerst zijn evolutie.” Verder blz. 541, Par. 9.6.1. “Hoe verhoudt Krishna zich tot het Absolute”? En: “Is een relatie van liefde mogelijk tot het Absolute?”
Na de pauze is er een groepsgesprek met moderator. Daar de syllabus reeds klaar is beginnen we nu met het 1ste hoofdstuk: “Meditatie en pranayama in de praktijk”.

1st groep donderdag 28 november 2019
Hoofdstuk 44, “Het ontstaan van de kosmos”. We gaan verder blz. 575: “De betekenis van een manvantara”. Na de pauze is er groepsgesprek over meditatie met de syllabus als handleiding.

Kerstfeest voor de twee groepen, woensdag 4 december 2019
Er zullen beelden geprojecteerd worden in verband met de Bhagavad Gita voor bespreking van Mansukh Patel. Onderwerp: “Licht en duisternis”.

In de pauze is er een Agape-maaltijd met brood, kaas en soep. Vooraf tijdig verwittigen als men niet komt om onnodige onkosten te vermijden. Deze aankondiging wordt niet meer herhaald!

Geestelijke boodschap: Evolutie van het Bewustzijn

Het hart en het brein moeten worden verlicht. De gehele gang van uw evolutie heeft er u toegebracht waar u nu bent. Dit is geen ijdele droom of een hersenschim maar een voldongen feit. Elke mens kan alleen voor zichzelf hiervan overtuigd geraken. Streef er dus naar, steeds meer het hersenbewustzijn op te wekken naar het zielenbewustzijn. Dit kan door het beheersen van het kama en het ontwikkelen van het hoger manas (uit de syllabus blz.43, punt 1 en 3).

Spirituele groeten – Gabriel Chantal Fernand

Kalender september 2019

2de groep dinsdag 17 september 2019
Hoofdstuk 10: “De mens beheerst zijn evolutie”. We gaan verder op blz. 539 par. 9.5. “Kleinere Avatars”, verder “Krishna als model van een Avatar”, “Hoe verhoudt Krishna zich tot het Absolute”, enz. Na de pauze is er een samenspraak over praktische toepassingen in het dagelijkse leven.

1ste groep donderdag 26 september 2019
Hoofdstuk 44: “De Stanza’s: het ontstaan van de kosmos”. We gaan verder blz. 574, “De uitzetting van het goddelijke”. Na de pauze is er een samenspraak over praktische toepassingen in het dagelijkse leven.

Dinsdag 22 oktober 2019: “Agape meditatie” (voor de twee groepen samen).
Onderwerp: “Nabije- Dood-Ervaring” (NDE), met een Agape-maaltijd met boterkoeken.

Donderdag 12 december 2019: “Kerstfeest” (voor de twee groepen samen).
Met spirituele gesprekken en originele verrassingen, we eten samen een Agape avondmaaltijd. Wees je bewust dat je niet alleen aanwezig bent voor jezelf, maar ook heel bijzonder om de de anderen te steunen.

Geestelijke boodschap:
Vanaf het begin in de geschiedenis waren wij onsterfelijke wezens, maar we wisten het niet. Later kregen wij de intuïtieve en spirituele overtuiging dat we onsterfelijk zijn. Het moderne rationalisme wou ons dit afnemen. Echter, met de geloofwaardigheid van de wetenschap zal verder onderzoek naar de Nabije-Dood-Ervaring (NDE), ons de zekerheid geven van ‘onsterfelijk bewust zijn‘. Dit is het vaste besluit die de deskundigen ter zake vooropstellen.


Zou dit niet een inspiratie en een stimulans kunnen zijn voor positieve waarden en verantwoordelijk gedrag? Wij weten immers dat ons individueel bewustzijn een eenheid vormt met het ‘Kosmisch Bewustzijn’, waartoe alle zelfbewuste wezens behoren.

Spirituele groeten, Gabriel – Chantal – Fernand

Kalender augustus 2019

2de groep dinsdag 20 augustus 2019:
Hoofdstuk 10: “De mens beheerst zijn evolutie”. We gaan verder op blz. 536 Par. 9: “De leer van de Avatars”.

1st groep donderdag 29 augustus 2019
Daar de vorige bijeenkomst werd afgeschaft nemen wij de aankondiging van vorige maand over, hoofdstuk 44, blz. 513, nr. 7

Geestelijke boodschap
Een mens moet dat punt hebben bereikt waar hij zichzelf slechts ziet als één uit de grote menigte die leven, één van de zandkorrels heen en weer gespoeld door de zee van het deinend bestaan. Iedere zandkorrel op de bodem van de oceaan wordt beurtelings op het strand gespoeld en komt voor een ogenblik in de zon te liggen. Zo gaat het ook met de mensen, ze worden heen en weer gedreven door een grote kracht, en een ieder merkt op zijn beurt dat ook hij door de zon wordt beschenen.


Wanneer de mens aldus zijn eigen leven kan zien als deel van het geheel, zal hij niet meer worstelen om iets voor zichzelf te verkrijgen. Dit is het opgeven van persoonlijke rechten. De gewone mens verwacht niet een gelijk aandeel in het geluk te krijgen als de rest van de wereld, maar wil op sommige punten, die hem ter harte gaan, er beter aan toe zijn dan de anderen. De leerling verwacht dit niet. Daarom zal hij, ook al is hij zoals Epictetus een geketende slaaf, er geen woord over zeggen. Hij weet dat het karmisch levenswiel onophoudelijk wentelt.
( Uit “Licht op het Pad”, door Mabel Collins )

Spirituele groeten,

Gabriel, Chantal & Fernand.

Kalender april 2019

2de groep, dinsdag 16 april 2019
Verder met hoofdstuk “Het doelbewuste pad, zie blz. 523, Par. 3 “De zeven treden”. Ook praktische punten voor het ontwikkelen van de intuïtie. (Meditatie om 18.45 uur).

1st groep donderdag 25 april 2019
Begin met het hoofdstuk over de Stanza’s uit “De Geheime Leer”, “Het ontsluieren van de kosmos”, nr. 44. U krijgt de tekst de avond van de bijeenkomst.

Agape weekend Villers
Wij vragen u het saldo te betalen. Alles inbegrepen, (lakens, lunch, taks enz..) ongeveer 110 euro/pers, afhankelijk van enkele of dubbele kamer,enz.. U krijgt een mooie folder met het ganse programma en alle nodige informatie.

Geestelijke boodschap
De Geheime Leer verkondigt de steeds verder gaande ontwikkeling van alle werelden zowel als van atomen. Deze indrukwekkende ontwikkeling heeft noch een denkbaar begin, noch een einde dat men zich kan voorstellen. Ons heelal is slechts één, uit een oneindig aantal heelallen, zonen van noodzakelijkheid, omdat zij schakels vormen in de grote keten van heelallen, waarvan ieder zich tot zijn voorganger verhoudt als een gevolg en tot zijn opvolger als een oorzaak. Dit wordt voorgesteld als ‘De Grote Adem’.

Image result for foto heelal    Related image

De ‘Grote Adem’ wordt beschouwd als het ademen van de onkenbare godheid – het ene Absolute Bestaan – die als het ware een gedachte uitademt die de Kosmos wordt. Zo verdwijnt ook, als de goddelijke adem weer wordt ingeademd, het heelal in de schoot van de ‘Grote Moeder’, die dan slaapt in haar onzichtbare gewaden.

Met Kosmische groeten!!

Gabriel Fernand Chantal

Kalender maart 2019

2de groep, dinsdag 19 maart 2019
We gaan verder met het hoofdstuk 10, “Het doelbewuste pad of het pad van de zwerver”. Zie blz. 521 Par. 2.2. “Een analogie met de evolutie”. (Meditatie om 18.45 voor die het wensen).

1ste groep, donderdag 28 maart 2019
“Verhandelingen over het Absolute”, nr. 42, blz. 553 “De materialistische visie”.

Geestelijke boodschap
Alles wat is, was en zal zijn, is eeuwig, zelfs de ontelbare vormen, die alleen eindig en vergankelijk zijn in hun objectieve, maar niet in hun ideële vorm (met de idee die aan de basis ligt hiervan cfr.Plato).

Ze bestonden als ideeën in de eeuwigheid en wanneer ze heengaan, zullen ze als weerspiegelingen blijven bestaan. Noch de vorm van de mens, noch die van een dier, plant of steen is ooit ‘geschapen’. Pas op ons gebied begon het deze vorm te ‘worden’, d.w.z. zich te objectiveren tot zijn huidige mate van stoffelijkheid, of zich van binnen naar buiten uit te breiden, van de meest verfijnde en bovenzinnelijke essentie tot zijn meest grove verschijning.” (uit “De Geheime Leer”, van Blavatsky)

Image result for foto innerlijk uiterlijk  Image result for foto innerlijk uiterlijk

Vriendelijke groeten

Gabriel Fernand Chantal

Kalender februari 2019

2de groep dinsdag 19 februari 2019
De drie grondstellingen van “De Geheime Leer” (slot). Verder met het hoofdstuk “Het doelbewuste pad”, blz. 521.

1ste groep donderdag 28 februari 2019
Onderwerp van afgelaste bijeenkomst van 31 januari.Slot van nr. 43 en dan verder met hoofdstuk nr. 42 ‘Verhandelingen over het Absolute”, blz. 553 par. 5 “De materialistische visie”.

Agape nieuws:
1. Week-end Villers van 30 mei – 2 juni (1 dag langer dan vorig jaar)
Daar wij een voorschot moeten betalen voor reservering vragen wij om bij de volgende bijeenkomst 70 euro voorschot te betalen. Wij zijn volop bezig met de voorbereiding en hopen veel moois te kunnen aanbieden.

2. Agape – meditatie ‘Mijmeren in Transcendentie’: woensdag 6 maart 2019 om 19.30 u
De meditatietechniek heeft een bijkomend aspect voor het bevorderen van deze.Zoals gebruikelijk is er een ‘Agape-maaltijd’ aan verbonden zoals dit ook in het antieke Griekenland gebeurde. (Verwittigen indien men niet kan komen).

Geestelijke boodschap
Het heelal wordt van binnen naar buiten bestuurd en geleid. Zoals het boven is, zo is het ook beneden, zoals in de hemel , zo ook op aarde. De mens is de levende getuige van deze wet. Er kan onder normale omstandigheden geen beweging plaatsvinden in het lichaam van de mens, tenzij deze wordt opgewekt door een innerlijke impuls. Dit kan evenmin geschieden in het gemanifesteerde heelal.

De hele kosmos wordt geleid, beheerst en bezield door een bijna eindeloze reeks hiërarchieën van bewuste wezens, die wij “Dhyan-Chohans” of engelen noemen. Zij zijn de werktuigen die de kosmische en karmische wetten in toepassing brengen.
(Vrij vertolkt uit “De Geheime Leer”)

Related image

Spirituele groeten

Gabriel Fernand Chantal

Kalender januari 2019

Vooreerst de beste wensen voor het jaar 2019 van de werkgroep, Gabriel, Fernand, Chantal en Marnic. Wij leggen uiteraard de klemtoon op de spirituele vooruitgang en de broederschap onder elkaar.


2de groep dinsdag 15 januari 2019
We werken eerst nr 43 af, teksten uit “De Geheime Leer”, blz. 565 Par. 5, “Welke kennis hebben wij van het Absolute? We gaan dan verder met het hoofdstuk, “Het doelbewuste pad of het pad van de zwerver”,(dat wij door omstandigheden hebben onderbroken), blz. 521, par 2.3. “De Meester schrijft naar Sinnet“.

1ste groep donderdag 31 januari 2019.
Zoals in de tweede groep werken wij eerst het nr 43 af “Welke kennis hebben wij van het Absolute? ” We gaan dan verder met het hoofdstuk nr. 42 “Verhandelingen over het Absolute”, blz. 523, par. 5 “De materialistische visie“.

Agape meditatie avond op woensdag 6 maart 2019
Op woensdag 6 maart geven wij een Agape meditatie en niet een samenvatting of compilatie van de vorige, zoals eerst gedacht.
Het onderwerp is, “Wandelen in de transcendentie”.

Geestelijke Boodschap
De geheime leer is een verzameling van eeuwen en eeuwen. Haar kosmogonie vormt het meest verbazingwekkende en uitgebreide stelsel. De mysterieuze inhoud van de vooropstelling van deze feiten en de verbijsterende opeenvolging van de evolutionaire vooruitgang is zo groot dat het talloze generaties van ingewijden en zieners heeft beziggehouden.

De blik van de zieners reikte tot de kern van de materie zelf en nam daar de ziel van de dingen waar. De ‘oningewijde’ hoe geleerd ook, zal slechts de uiterlijke vorm waarnemen. Helaas de moderne wetenschap gelooft niet in ‘de ziel der dingen‘.
Maar weinigen, bij wie het licht helder scheen, werden geleid van oorzaak naar oorzaak, tot het “ene eerste beginsel”, de grondoorzaak, de ‘Ziel van het Universum‘.


Spirituele Groeten

Gabriel Fernand Chantal

Kalender november 2018

2de groep: dinsdag 20 november 2018 om 19u30
Deel IV, nr. 43 “De Geheime leer“, blz. 562, par. 3: “De terugtrekking in Pralaya”.

1ste groep: donderdag 29 november 2018 om 19u30 (half uur meditatie start om 18u45)
Deel IV, nr. 43 “De Geheime leer”, blz. 562, par. 3: “De terugtrekking in Pralaya(idem als in de tweede groep).

Agape meditatie – thema “Universele Broederschap”: woensdag 21 november 2018
Aandacht: dit is de dag na de bijeenkomst van de 2de groep en dus een bijeenkomst twee dagen na elkaar. Het kon moeilijk anders omwille van organisatorische redenen.Er zijn zeer mooie gedachten voor de meditatie, die telkens eerst worden uitgelegd. (Zij die normaal niet komen verwittigen indien ze nu wel komen en hetzelfde omgekeerd).

Geestelijke boodschap: een Meester of Mahatma.

Contact met een meester is niet aan een plaats gebonden, maar is een staat van bewustzijn (Hoger Manas). Een meester is zich bewust van het effect van zijn denken. In de “Mahatma Brieven” staat dat Hij het gebied van het denken zorgvuldig bewaakt. Hij bepaalt zelf welke gedachten Hij binnenlaat en uitzendt. Hij zal sterke emoties en passies vermijden. Om zijn werk goed te doen zal Hij meestal teruggetrokken leven en buiten de invloedssfeer van de menigte blijven.

Zij zeggen dat het een uitdaging is om de oorspronkelijke kennis door te geven aan de mens met een westerse manier van denken. Er is moed nodig om oude gedachten los te laten en voor zichzelf te leren denken. Met de start van de bespreking van “De Geheime Leer” krijgen wij nu de kans deze unieke kennis van de Meesters te leren kennen. “Mediteer en studeer in stilte”, dit was de raad die de contemplatieve monniken kregen. Dan zult u steeds meer kunnen meewerken aan het ‘Goddelijk Plan’.

Hartelijke groeten en tot op de bijeenkomsten.

Gabriel Fernand Chantal