Kalender 2021

Aan de spirituele pelgrims

Wie waren de voorlopers van de moderne theosofie en van onze spirituele groep?

Het waren Ammonius Saccas en Plotinos die in de 3de eeuw na Christus in Alexandrië een spirituele revolutie op gang brachten.  Dit was wat we nu de ‘theosofie’ kunnen noemen.

Ammonius Saccas

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is ammonius-saccas.jpeg

De eclectische school van de neo-platonisten:

Deze school van Ammonius was ‘eclectisch’ en ‘Philalètisch’: “zij die de waarheid liefhebben”.  Eclectisch, is het gedachtegoed van hen die kiezen uit het geheel van wat wordt voorgesteld en als evident wordt beschouwd volgens het criterium van de goddelijke wijsheid.  Deze eclectische  school van Alexandrië verbond het mysticisme met het Platonisme (427-347 voor Christus) en de wijsheid van de Egyptische ingewijden die het op hun beurt kregen uit India.  Met mysticisme werd eenheid met God nagestreefd door volmaakt gedrag en contemplatie.

De drie hoofdpunten van de eclectische theosofie:

1.  Het geloof in een absolute godheid.

2.  Het geloof dat de mens door zijn ziel onsterfelijk is.

3.  De Théurgie: de mens wordt door de ‘goden’ onderricht.

Het goddelijke werk moet de mens zelf verrichten  voor zijn bevrijding.  Hij is zijn eigen rechter en verlosser. Neem dit ‘kruimeltje’ geestelijk voedsel in u op, zodat we verder kunnen op het spirituele pad met onze bijeen-komsten van zodra ‘de storm is gaan liggen’.

Een  hartelijke spirituele knuffel.

Gabriel  Chantal  Fernand
Kalender juni 2020

1. Bijeenkomsten, indien mogelijk …

Dinsdag 16 en donderdag 25 juni.

2. Agape meditatie: woensdag 5 augustus.

De bijeenkomsten gaan voorlopig allemaal door in de zaal boven waar meer ruimte is.

3. Nieuw item nr. 6 “Voices of infinity”

Zie website via link http://www.spiritueelpad.org/agape-avond/

4. Spirituele boodschap: Isis ontsluierd.

De hele orde in de natuur heeft – na veelvuldig verlies van haar kroon-juweel – toch een voortgaande beweging gekend naar een hoger bewustzijn.

Aan de werking van de schijnbaar blinde krachten ligt een plan ten grond-slag. Het evolutieproces met eindeloze aanpassingen, is een bewijs hiervan… “Het vreemde van de aarde”… In het grote mysterie van deze aarde zien we overeenkomst met ‘voorwerpen die achter het scherm zijn geplaatst’. Dit is gesymboliseerd door de toverlantaarn die de ‘Chinese schimmen’ projecteren. De werkelijke figuren blijven onzichtbaar. Onzichtbare handen trekken aan de touwtjes van de evolutie. Wij zijn de weerkaat singen achter het maya, de grote illusie.

De natuur komt in evenwicht, de schimmen tonen hun ware gelaat. De mens met zijn huidig bewustzijnsniveau moet medewerken aan de uitdrukking van dit karmisch patroon. Hoe lost maya zich op naar ware realiteit? Hoe zullen de schimmen verdwijnen? Hoe wordt Isis ontsluierd… en kan de Logos aan de horizon verschijnen?

Hartelijke groeten

Gabriel Chantal Fernand
Kalender april 2020

Bijeenkomsten april en mei 2020

Zoals u zeker weet zijn bijeenkomsten nog steeds niet toegelaten. De lezingen in de maand april (en mei?) kunnen dus ook niet doorgaan. Van zodra het wel kan, zullen we een periode het zaaltje boven gebruiken. Daar kunnen we ruimer uit elkaar zitten.

Weekend Villers-St. Gertrude van mei ’20 -> 13 mei tot zondag 16 mei ’21

Helaas ook dit kan niet doorgaan. We gaan het een jaar uitstellen.
Dit is dan van donderdag 13 mei tot zondag 16 mei 2021. Voor zover mogelijk behouden wij hetzelfde programma.

(U kunt uw voorschot terugkrijgen of in bewaring laten voor volgend jaar. Het was met de onzekere toestand niet mogelijk dit weekend te organiseren).

Spirituele boodschap

De huidige wereldsituatie dwingt ons door te dringen tot de kern van ons wezen als mens. Deze antropologisch vooropstelling – het centraal stellen van de uiteindelijke ultieme zingeving van de mens – is voor ons de vraag welke weg de mensheid als geheel verder moet bewandelen.

De exponentiële (gelijk een sneeuwbal) technologische ontwikkelingen (die uiteraard veel positieve aspecten hebben), de regelmatig opdoemende atomaire dreiging, de grootschalige onderontwikkelingen, de geestelijke armoede, de buitensporige consumptie, dit en nog vele andere fenomenen (er is nog steeds ergens oorlog), verplichten de hedendaagse mens zijn levenswijze in vraag te stellen. We moeten ons bezinnen over het mens-zijn, het mysterie dat we zelf zijn.

Laat ons ruimte scheppen voor een open en dynamisch mensbeeld op basis van een algemeen aanvaard eclectisch wereldbeeld. Daar wordt een ‘Geestelijke wereld’ voorgesteld vol Licht en Liefde. Om deze te bereiken moeten we steeds het vuur van eenheid in onze ziel aanwakkeren. Dan zal in de spiegel van onze ziel Gods Aangezicht verschijnen in elke mens die we ontmoeten en kunnen ons dan samen aan elkaar optrekken.

Oefeningen

Doe uw meditatieoefeningen, Pranayama en Nadi Sodana. Best elke dag twee maal, elk zeven keer. Dan zal de levens energie beter door u stromen, het synchroniseert beter de twee hersenhelften en schept mentale helderheid !

Een prachtige boodschap voor deze tijd

Er is een nieuw item (nr 4) – ‘Ons laatste toevluchtsoord” – via website: Agape Events – Agape Avonden via Agape projecties en opnames link
Wij wensen u veel steun in deze toch bijzondere tijd….en mediteer op deze en de hierboven beschreven boodschap met steeds diepere niveaus van betekenis…

Broederlijke groeten.

Gabriel Chantal Fernand
Kalender maart 2020

Op dinsdag 17 en donderdag 26 maart 2020 (1ste en 2de groep):

We gaan voor beide groepen verder met “Het ontstaan van de kosmos”. Na de pauze werken we verder met onze syllabus: “Intuïtie als ‘opstapje’ naar de monade.

Agape-bijeenkomst op woensdag 11 maart 2020 om 19u30: projecties in verband met de Bhagavad Gita.

Wees zeker 15′ voor de aanvang aanwezig zodat de meditatieve sfeer niet gestoord wordt. We komen samen in de ‘Kleine zaal’ boven. Verwittig bij voorziene afwezigheid ten laatste zaterdag 7 maart zodat er geen onnodige kosten worden gedaan voor de aankoop van boterkoeken. Verwittig indien je iemand meeneemt van buiten de groep, dit voor het aantal.

Een geestelijke boodschap voor elke mens: “Het mededogen van Arjuna”

De strijd van Arjuna moet gezien worden als het persoonlijk verhaal dat bij elke mens plaats vindt. Het is één van de machtigste metaforen van wat zich afspeelt in onze gedachten en gevoelens.

Krishna is het hogere Zelf in ons, terwijl Arjuna de gewone mens is zoals wij allen. In het leven zijn er duizenden obstakels. Door onderscheidings-
vermogen kunnen we ons realiseren dat de wijsheid in onszelf aanwezig is.

De Bhagavad Gita leert ons dat we te midden van pijn en moeilijkheden toch gelukkig kunnen zijn. De Vedische psychologie en psychotherapie zijn een remedie tegen het menselijk lijden.

Groeten vanuit het centrum waar Licht, Liefde en Kracht verblijft.

Gabriel Chantal Fernand
Kalender januari 2020

Groep 2: dinsdag 21 januari 2020
Groep 1: donderdag 30 januari 2020

  • Vooreerst een zalig en gelukkig nieuwjaar 2020! Vooral steeds meer spiritueel inzicht, groei van zelfbewustzijn en toepassing in het dagelijks leven. De besprekingen aan de hand van onze nieuwe syllabus kunnen ons daar sterk in helpen
  • Na bezinning en overleg hebben we besloten “De Stanza’s” nr. 44 (die we nog bespraken in de 1ste groep), voorlopig terzijde te leggen. We gaan nu voor de 2 groepen “Reflecties A” geven op deze Stanza’s; “Het ontstaan van de kosmos”. Na de pauze wordt telkens verder gewerkt met de syllabus in gezamenlijk gesprek. De bespreking van de “reflecties” vóór de pauze kunnen zich ook goed lenen voor een dialoog.

Agape-avond: woensdag 11 maart 2020: projecties ivm de Bhagavad Gita

Geestelijke boodschap

Niet alle bomen hebben een mooie en rechte stam.
Neen! Iedere boom heeft zijn eigen pijn, zijn eigen worsteling.
Iedere boom is wel ergens krom en knoestig:
verwrongen door de omstandigheden.

Een boom groeit niet zonder pijn en lijden,
maar hij groeit uit tot volle glorie,
omdat hij zijn pijn aanvaard heeft en
het hele proces zijn loop heeft
laten hebben….zonder het te ontkennen.

Groeten van uit het bos tussen de bomen…..

Gabriel Chantal Fernand
Kalender november 2019

2de groep dinsdag 19 november 2019
Hoofdstuk 10: “De mens beheerst zijn evolutie.” Verder blz. 541, Par. 9.6.1. “Hoe verhoudt Krishna zich tot het Absolute”? En: “Is een relatie van liefde mogelijk tot het Absolute?”
Na de pauze is er een groepsgesprek met moderator. Daar de syllabus reeds klaar is beginnen we nu met het 1ste hoofdstuk: “Meditatie en pranayama in de praktijk”.

1st groep donderdag 28 november 2019
Hoofdstuk 44, “Het ontstaan van de kosmos”. We gaan verder blz. 575: “De betekenis van een manvantara”. Na de pauze is er groepsgesprek over meditatie met de syllabus als handleiding.

Kerstfeest voor de twee groepen, woensdag 4 december 2019
Er zullen beelden geprojecteerd worden in verband met de Bhagavad Gita voor bespreking van Mansukh Patel. Onderwerp: “Licht en duisternis”.

In de pauze is er een Agape-maaltijd met brood, kaas en soep. Vooraf tijdig verwittigen als men niet komt om onnodige onkosten te vermijden. Deze aankondiging wordt niet meer herhaald!

Geestelijke boodschap: Evolutie van het Bewustzijn

Het hart en het brein moeten worden verlicht. De gehele gang van uw evolutie heeft er u toegebracht waar u nu bent. Dit is geen ijdele droom of een hersenschim maar een voldongen feit. Elke mens kan alleen voor zichzelf hiervan overtuigd geraken. Streef er dus naar, steeds meer het hersenbewustzijn op te wekken naar het zielenbewustzijn. Dit kan door het beheersen van het kama en het ontwikkelen van het hoger manas (uit de syllabus blz.43, punt 1 en 3).

Spirituele groeten – Gabriel Chantal Fernand
Kalender september 2019

2de groep dinsdag 17 september 2019
Hoofdstuk 10: “De mens beheerst zijn evolutie”. We gaan verder op blz. 539 par. 9.5. “Kleinere Avatars”, verder “Krishna als model van een Avatar”, “Hoe verhoudt Krishna zich tot het Absolute”, enz. Na de pauze is er een samenspraak over praktische toepassingen in het dagelijkse leven.

1ste groep donderdag 26 september 2019
Hoofdstuk 44: “De Stanza’s: het ontstaan van de kosmos”. We gaan verder blz. 574, “De uitzetting van het goddelijke”. Na de pauze is er een samenspraak over praktische toepassingen in het dagelijkse leven.

Dinsdag 22 oktober 2019: “Agape meditatie” (voor de twee groepen samen).
Onderwerp: “Nabije- Dood-Ervaring” (NDE), met een Agape-maaltijd met boterkoeken.

Donderdag 12 december 2019: “Kerstfeest” (voor de twee groepen samen).
Met spirituele gesprekken en originele verrassingen, we eten samen een Agape avondmaaltijd. Wees je bewust dat je niet alleen aanwezig bent voor jezelf, maar ook heel bijzonder om de de anderen te steunen.

Geestelijke boodschap:
Vanaf het begin in de geschiedenis waren wij onsterfelijke wezens, maar we wisten het niet. Later kregen wij de intuïtieve en spirituele overtuiging dat we onsterfelijk zijn. Het moderne rationalisme wou ons dit afnemen. Echter, met de geloofwaardigheid van de wetenschap zal verder onderzoek naar de Nabije-Dood-Ervaring (NDE), ons de zekerheid geven van ‘onsterfelijk bewust zijn‘. Dit is het vaste besluit die de deskundigen ter zake vooropstellen.

Zou dit niet een inspiratie en een stimulans kunnen zijn voor positieve waarden en verantwoordelijk gedrag? Wij weten immers dat ons individueel bewustzijn een eenheid vormt met het ‘Kosmisch Bewustzijn’, waartoe alle zelfbewuste wezens behoren.

Spirituele groeten, Gabriel – Chantal – Fernand
Kalender september 2018

1st groep: donderdag 27 september 2018 om 19u30
In voorbereiding op “De Geheime Leer”, gaan wij verder met de “Algemene Inleiding”, blz. 552 bovenaan, o. a. het zich bewust worden van het levensmysterie. Verder: de kleinheid en grootheid van de mens, de mens als een miertje in het universum, de materialistische en nihilistische visie. Is de mens maar een geëvolueerd dier? Vergeet uw teksten niet.

2de groep: dinsdag 18 september 2018 om 19u30 (half uur meditatie start om 18u45).
Vooreerst nog kort een paar laatste gedachten over karma van het 2de hoofdstuk, blz. 249 en 250. Verder het begin van hoofdstuk 10, “ Het doelbewuste pad of het pad van de zwerver”. Neem de tekst mee die je reeds kreeg.

Agape drum-avond: dinsdag 2 oktober 2018 (kleine zaal boven). Bij de volgende bijeenkomst krijgt u nog een geschreven tekst met meer uitleg hierover. In het esoterische gedachtengoed wordt vooropgesteld dat geluidstrillingen invloed hebben op onze fijnstoffelijke lichamen, zoals o.a. op buddhi en manas.

Agape meditatie bijeenkomsten: woensdag 21 november 2018 (kleine zaal boven) Agape 10: ‘Universele Broederschap

Dinsdag 18 december: kerstfeest (de twee groepen samen)

Geestelijke boodschap
De theosofie is gebaseerd op de universele wijsheidstraditie van de mensheid. Zij biedt ons tijdloze beginselen aan die het intuïtieve begrip stimuleren en licht werpen op elk vraagstuk. De beginselen vormen hulpmiddelen waarmee wij de waarheid in onszelf kunnen ontdekken en de mysteries van de natuur kunnen ontsluieren. Het moedigt aan
tot altruïsme en mededogen voor alle wezens.

Aanroeping
Leid mij uit het onwerkelijke naar het werkelijke
Leid mij uit de duisternis naar het licht
Leid mij uit de dood naar onsterfelijkheid
(Upanishad 1.3.28)

Hartelijke groeten aan iedereen en moed op het ‘Spirituele Pad’.

Gabriel Fernand Chantal
Kalender juli 2018

1st groep: donderdag 26 juli 2018 om 19u30
Zie blz 538, Par. 9.4. “Samenvatting van wat een Avatar is.”
2de groep: dinsdag 3 juli 2018 om 19u30 (half uur meditatie start om 18u45).
Dit is de eerste in plaats van de derde dinsdag!
2 de hoofdstuk, blz 243 “Het proces van karma.”
Agape-bijeenkomsten (in het zaaltje boven – telkens om 19.15u, begin 19.30u.)
Dinsdag 10 juli: compilatie van de vorige thema’s + enkele nieuwe meditatiegedachten.
Dinsdag 2 oktober: drumavond (in de pauze soep met brood en kaas)
Woensdag 21 november: Agape 10Universele Broederschap

Dinsdag 18 december: kerstfeest (de twee groepen samen – kleine zaal boven)

Prettige verlofdagen.

Gabriel Fernand Chantal
Kalender juni 2018

1st groep: DINSDAG 26 juni 2018 om 19u30
Zie blz. 537, Par. 9.3 en verder, ‘Een Avatar is een bijzondere incarnatie’ , ‘Krishna als model’ en mogelijke toewijding aan de Avatar’.
2de groep: dinsdag 19 juni 2018 om 19u30 (half uur meditatie start om 18u45).
We beginnen met een nieuw hoofdstuk in verband met het evenwicht en het herstel van het wereldkarma.
Aandacht voor de tweede groep!! In de maand juli zal de bijeenkomst in plaats van de derde dinsdag de eerste dinsdag doorgaan, dit is de 3 juli. Dit gebeurt om organisatorische redenen.
Agape-bijeenkomsten
Dinsdag 10 juli: compilatie van de vorige thema’s + enkele nieuwe meditatiegedachten.
Woensdag 21 november: Agape 10 ‘Universele Broederschap

Dinsdag 18 december: kerstfeest (de twee groepen samen – kleine zaal boven)

Spirituele boodschap: ‘De Spirituele Mens’.
De spirituele mens ontdekt dat achter de subjectieve en objectieve verschijnselen een wezenlijk geestelijk motief ligt. Dit is het voorwerp van aandacht voor hem. Hij is een mens die in de wereld leeft, maar is tot het besef gekomen dat achter alle omstandigheden een oorzaak ligt. Deze oorzakelijke eenheid wordt het doel van zijn zoeken. Daar vindt hij het mysterie dat achter de stoffelijke werkelijkheid ligt. Al het uiterlijke is slechts een sluier van het mysterie. De ‘Hogere Triade’ is de poort naar dit mysterie.
Deze sleutel wordt in de handen gelegd van hen die er naar zoeken en als zodanig leven dat ze de ‘Poort’ vinden. Nadat ze zich aldus een weg gebaand hebben door het veelvoudig levensweb, zullen ze zichzelf herkennen als het Atma, holistisch deel van paramatma, een vonk van de Grot Vlam. Eens voorbij de Poort worden ze bewust één met deze Vlam.

Hartelijke groeten en tot binnenkort

Gabriel Fernand Chantal