Blavatsky

Spread the love
image_pdfimage_print

Blavatsky en onze werking.

Inhoudelijk steunen wij heel sterk op de theosofie. Aangezien Blavatsky deze wijsheid uit de oudheid naar onze tijd bracht, is het aangewezen iets meer informatie te geven over haar leven en ideeën.

 

De golf van verheven zielen
Komt nu binnen in ons innerlijk wezen
Het tilt ons ongemerkt op
Boven alle kleine zorgen.

 

Blavatsky is geboren op 12 augustus 1831 in Dnjepropetrovsk, Oekraïne. Zij was de kleindochter langs moederszijde van Andrej de Fadjejev, lid van de Geheime Raad van de tsaar. Van kindsbeen af zag ze haar Meester Koot Hoomi veelvuldig in visioenen. Op 12 augustus (Russische kalender) haar 20ste verjaardag, zag ze Hem voor het eerst in levende lichamelijke vorm in Londen. Hij was daar samen met een groep Indische prinsen voor een belangrijke missie. Bij zijn persoonlijke ontmoeting, de dag daarna vroeg hij haar medewerking voor een belangrijke taak. Om haar hierop voor te bereiden vroeg hij haar drie jaar in Tibet door te brengen.

Er werd haar verzekerd dat de Oosterse filosofie een onwrikbaar vertrouwen heeft in het onsterfelijke Zelf van de mens. De menselijke geest bewijst het bestaan van een goddelijke geest, zoals één druppel water bewijst dat er een bron is waar deze vandaan is gekomen. “Ex nihilo nihil fit.” Uit het niets kan niets voortkomen. “Bewijs het bestaan van de ziel van de mens uit de wonderbaarlijke vermogens ervan, en ge hebt het bestaan van God bewezen.” (Uit “Isis ontsluierd”.)

In het eerste grondbeginsel van “De Geheime Leer” vertolkt Blavatsky het wezen van God als volgt: “ Er is een alomtegenwoordig, eeuwig, grenzeloos en onveranderlijk ‘Beginsel’, waarover elke speculatie onmogelijk is, omdat het het menselijk begripsvermogen te boven gaat en door menselijke uitdrukkingen of vergelijkingen alleen kan worden verkleind. Het ligt buiten het gebied en het bereik van het denken.”

Er werden voor Blavatsky in Tibet geheime ingangen geopend, die leidden naar prachtige onderaardse tempels. De Meester deed ‘wonderbare dingen’ voor haar maar gaf altijd een natuurlijke verklaring voor deze daden. Veel van deze verschijnselen deed ze later zelf.

In een brief aan haar familieleden schreef ze dat haar meester diepe eerbied had voor de geest van de leringen van Christus. Toen ze weken in een bos was niet ver van het Karakoram gebergte werden haar door de meester onderaardse grot-tempels getoond met een reeks standbeelden die de grote wereldleraren voorstellen. Zo zag ze een enorm bronzen standbeeld van Jezus die Maria Magdalena vergiffenis schonk. Vlakbij een standbeeld van Gautama die uit zijn beker een bedelaar water geeft. Een beeld van Boeddha die uit een kop drinkt die hem werd aangeboden door een paria-prostituée.
Er is een broederschap van adepten (deze zijn nog in opleiding) en Meesters. De gewone lama’s kennen ze niet en zijn meestal zeer onwetend. Er zijn Adepten over gans de wereld. Naast India, China en Egypte zijn er ook in Europese landen en Zuid-Amerika. (dit volgens Blavatsky).

De oude wijsheid is er voor iedereen die er aan toe is.
De samenwerking van de Meesters (vooral Koot Hoomi en Moria) is dan ook op hun vraag uitgemond op een stichting om deze filosofische – spirituele wijsheid terug te geven aan de ganse wereld. Er is dus niets geheim aan, iedereen kan zich dit gedachtegoed en deze levenswijze eigen maken. De theosofie begrijpen zonder mentale inspanning is echter onmogelijk. Voor hen die mentaal lui of afgestompt zijn is de spirituele wereld niet toegankelijk. Iedereen moet door eigen inspanning vooruitgang maken. Daarbij komt ook dat er waarheden zijn die men alleen kan kennen wanneer men er ontvankelijk voor is en er wordt dus een grote begeestering en inspanning verwacht.

De onuitputtelijke diepte van de theosofie.
De theosofie is een systeem met veel niveaus en dat slechts beperkt wordt door ons vermogen om het te begrijpen. In ‘Zen’ spreekt men van een ‘Koan’. Dit houdt een formulering in die wijst naar de uiteindelijke waarheid. Men kan een koan niet oplossen door uitsluitend rationele redeneringen. Wetenschappelijke kennis is niet voldoende om de werkelijkheid van het universele gebeuren te vatten. De werkelijkheid der dingen begrijpen kan alleen door het ontwaken van een dieper niveau van de geest (wij noemen dit de intuïtie van Buddhi) en die het redenerend intellect te boven gaat. De verlichting komt van binnenuit. Mystiek gezien is het “de steen der wijzen”, dit is de omzetting van de lagere dierlijke natuur van de mens in het hoogst goddelijke. Blavatsky noemt dit: “ het universele oplosmiddel van alles”.

Wat moeten wij doen om theosoof te zijn?
Blavatsky antwoordt hierop dat wij theosoof zijn als wij een levenswandel aannemen van “welwillendheid”. Eén van de doelstellingen trouwens die in die richting gaan is: “Universele broederschap van de mensheid”. Het derde grondbeginsel in “De Geheime Leer”, gaat o.a. hierover: Het derde beginsel betreft “de fundamentele gelijkheid van alle zielen met de Universele Over-ziel, die zelf een aspect is van de Onbekende Grondslag en de verplichte pelgrimstocht voor iedere ziel – een vonk van eerstgenoemde – door de cyclus van reïncarnatie (of noodzakelijkheid) in overeenstemming met de cyclische en karmische wet gedurende het hele tijdperk.”

Onvoorwaardelijke dienstbaarheid.
Dharmapala – een uitzonderlijke figuur in verband met de spirituele herrijzenis van Azië – schreef het volgende: “Ik had op mijn negentiende besloten mij helemaal te wijden aan de studie van de esoterische wetenschap. Blavatsky zei me echter: “dat het veel verstandiger zou zijn om mijn leven te wijden aan dienstbaarheid voor de mensheid.” Ik heb haar advies gevolgd. Sinds mijn ontmoeting met haar, is dienstbaarheid voor mij een soort spiritueel voedsel.”

Bij een ontmoeting van de 14de dalai lama op 26 april 1989 met leden van de theosofische vereniging zei hij te geloven dat innerlijke en spirituele ontwikkeling nodig is voor het menselijk geluk en om het vermogen te krijgen voor andere te werken. Hij ontving dat jaar de Nobelprijs voor de vrede.

Alle wezens verlangen naar bevrijding van het lijden
Zoek daarom naar de oorzaken van het lijden
en lost deze op.
Door het pad te betreden wordt bevrijding
van het lijden bereikt.
Spoor daarom alle wezen aan het pad te betreden

 

Besluit.
We mogen heel blij zijn voor het intellectueel raamwerk dat de theosofie ons gaf langs Blavatsky. Kort vóór ze stierf zei Blavatsky nog: “Als u door mijn onderricht iets hebt geleerd of door mijn hulp een glimp van het licht heb verkregen, dan vraag ik u als wederdienst de zaak te versterken en door uw inspanning, de wereld te verlichten.”

Nadat haar lichaam stierf werd er in haar bureau nog een brief ontdekt: “Er is een moeilijke weg, maar toch een weg. Deze weg leidt naar het hart van het universum. Ik kan u zeggen hoe u diegenen kunt vinden die u de geheime doorgang zullen tonen en u naar binnen leiden. U zult de kracht vinden om de mensheid tot zegen te zijn. Voor diegenen die tekortschieten, zijn er andere levens waarin het succes misschien komt.”

Laat niet de felle zon één traan van smart drogen
vóór u die zelf van het gezicht van
iemand die lijdt heeft afgewist.
Blavatsky

 

“De Stem van de Stilte” van H.P. Blavatsky (06:00min)

https://youtu.be/pX_WlkTfYJw

en “H.P.BLAVATSKY – Biographical Documentary” – Audio English (produced by the Theosophical Society in England and the Blavatsky Trust) (01:06min)